هاست استاندارد سی پنل اروپا

هاست استاندارد اروپا - پلن 500 مگابايت

1,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 1000 مگابايت

3,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 2000 مگابايت

5,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 3000 مگابايت

8,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 4000 مگابايت

11,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 5000 مگابايت

12,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 6000 مگابايت

15,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن اروپا - 7000 مگابايت

17,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 8000 مگابايت

20,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 10000 مگابايت

25,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 15000 مگابايت

37,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 20000 مگابايت

50,000,000ریال
سالانه