هاست استاندارد

هاست استاندارد پلن 250 مگابايت

500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 500 مگابايت

650,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 1000 مگابايت

1,200,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 2000 مگابايت

2,200,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 3000 مگابايت

3,400,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 4000 مگابايت

4,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 5000 مگابايت

5,700,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 6000 مگابايت

7,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 7000 مگابايت

8,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 8000 مگابايت

9,200,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 10000 مگابايت

11,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 15000 مگابايت

17,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن 20000 مگابايت

23,000,000ریال
سالانه