هاست استاندارد سی پنل اروپا

هاست استاندارد اروپا - پلن 1000 مگابايت

4,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 2000 مگابايت

8,900,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 3000 مگابايت

13,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 4000 مگابايت

17,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 5000 مگابايت

20,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 6000 مگابايت

25,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد پلن اروپا - 7000 مگابايت

29,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 8000 مگابايت

33,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 10000 مگابايت

40,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 15000 مگابايت

60,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد اروپا - پلن 20000 مگابايت

80,000,000ریال
سالانه