امکانات اضافی هاستینگ

یکعدد آدون دومین افزایشی

250,000ریال
سالانه

دو عدد آدون دومین افزایشی

500,000ریال
سالانه

پهنای باند اضافه 10 گیگابایتی

100,000ریال
سالانه

پهنای باند اضافه 20 گیگابایتی

200,000ریال
سالانه

پهنای باند اضافه 30 گیگابایتی

300,000ریال
سالانه

پهنای باند اضافه 50 گیگابایتی

500,000ریال
سالانه

پهنای باند اضافه 100 گیگابایتی

1,000,000ریال
سالانه