هاست سی پنل شرکتی - سازمانی

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 1000 مگابایت

4,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 2000 مگابایت

9,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 3000 مگابایت

13,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 4000 مگابایت

18,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 5000 مگابایت

22,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 6000 مگابایت

27,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 10000 مگابایت

45,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 8000 مگابایت

40,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 13000 مگابایت

58,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 15000 مگابایت

67,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 20000 مگابایت

90,000,000ریال
سالانه