هاست شرکتی- سازمانی

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 1000 مگابایت

2,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 2000 مگابایت

5,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 3000 مگابایت

7,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 4000 مگابایت

10,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 5000 مگابایت

12,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 6000 مگابایت

15,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 10000 مگابایت

25,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 13000 مگابایت

32,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 15000 مگابایت

37,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 20000 مگابایت

50,000,000ریال
سالانه