هاست شرکتی- سازمانی

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 1000 مگابایت

3,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 2000 مگابایت

7,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 3000 مگابایت

10,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 4000 مگابایت

14,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 5000 مگابایت

17,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 6000 مگابایت

21,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 10000 مگابایت

35,000,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 13000 مگابایت

45,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 15000 مگابایت

52,500,000ریال
سالانه

پلن هاست شرکتی/سازمانی .::. 20000 مگابایت

70,000,000ریال
سالانه