گواهینامه اس اس ال

EU - SSL Certificate

2,700,000ریال
سالانه

+ گواهینامه یکساله اس اس ال معتبر از اروپا
+ پشتیبانی از انواع پسوند دامنه های ایرانی و خارجی
+ فقط برای یکعدد دامنه، بدون سابدامین ها صادر میشود

EU - SSL Certificate --> Wildcard

24,900,000ریال
سالانه

+ گواهینامه یکساله اس اس ال معتبر از اروپا
++ پشتیبانی از انواع پسوند دامنه های ایرانی و خارجی
+++ پشتیبانی از یک عدد دامنه با سابدامین نامحدود