هاست استاندارد سی پنل ایران

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 1000 مگابایت

3,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 2000 مگابایت

6,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 3000 مگابایت

10,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 4000 مگابایت

13,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 5000 مگابایت

16,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 8000 مگابایت

26,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 10000 مگابایت

32,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 15000 مگابایت

50,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 20000 مگابایت

65,000,000ریال
سالانه