هاست استاندارد سی پنل ایران

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 1000 مگابایت

3,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 2000 مگابایت

5,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 3000 مگابایت

8,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 4000 مگابایت

11,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 5000 مگابایت

12,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 8000 مگابایت

20,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 10000 مگابایت

25,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 15000 مگابایت

37,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 20000 مگابایت

50,000,000ریال
سالانه