هاست استاندارد سی پنل ایران

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 1000 مگابایت

4,500,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 2000 مگابایت

8,900,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 3000 مگابایت

13,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 4000 مگابایت

17,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 5000 مگابایت

20,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 8000 مگابایت

33,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 10000 مگابایت

40,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 15000 مگابایت

60,000,000ریال
سالانه

هاست استاندارد سی پنل ایران - پلن 20000 مگابایت

80,000,000ریال
سالانه