هاست حرفه ای سی پنل

پلن اول هاست حرفه ای

6,000,000ریال
سالانه

 • یک گیگابایت حجم فضای هاست
 • 50 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • یک و نیم گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 75 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن دوم هاست حرفه ای

12,000,000ریال
سالانه

 • دو گیگابایت حجم فضای هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • دو گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 100 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن سوم هاست حرفه ای

18,000,000ریال
سالانه

 • سه گیگابایت حجم فضای هاست
 • 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سه گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 150 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن چهارم هاست حرفه ای

24,000,000ریال
سالانه

 • چهار گیگابایت حجم فضای هاست
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • چهار گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 200 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن پنجم هاست حرفه ای

30,000,000ریال
سالانه

 • پنج گیگابایت حجم فضای هاست
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • پنج گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 250 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن ششم هاست حرفه ای

36,000,000ریال
سالانه

 • شش گیگابایت حجم فضای هاست
 • 300 گیگابایت پهنای باندماهیانه
 • شش گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 300 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن هفتم هاست حرفه ای

36,000,000ریال
سالانه

 • هفت گیگابایت حجم فضای هاست
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • هفت گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 350 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی

پلن هشتم هاست حرفه ای

48,000,000ریال
سالانه

 • هشت گیگابایت حجم فضای هاست
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • هشت گیگابایت حافظه رم اختصاصی
 • 400 درصد پردازش سی پی یو اختصاصی
 • نامحدود سایرامکانات جانبی