نمایندگی هاستینگ سی پنل

نمايندگي هاست سی پنل 1000 مگابايت

3,500,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 2000 مگابايت

3,800,000ریال
شش ماهه

نمايندگي هاست سی پنل 5000 مگابايت

9,000,000ریال
شش ماهه

نمايندگي هاست سی پنل 7000 مگابايت

12,000,000ریال
شش ماهه

نمايندگي هاست سی پنل 8000 مگابايت

14,000,000ریال
شش ماهه

نمايندگي هاست سی پنل 10000 مگابايت

17,000,000ریال
شش ماهه

نمايندگي هاست سی پنل 15000 مگابايت

14,000,000ریال
سه ماهه

نمايندگي هاست سی پنل 20000 مگابايت

7,000,000ریال
ماهانه