نمایندگی هاستینگ سی پنل

نمايندگي هاست سی پنل 1000 مگابايت

5,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 2000 مگابايت

10,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 5000 مگابايت

25,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 6000 مگابايت

30,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 7000 مگابايت

35,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 8000 مگابايت

40,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 10000 مگابايت

50,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 15000 مگابايت

75,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 20000 مگابايت

100,000,000ریال
سالانه

نمايندگي هاست سی پنل 30000 مگابايت

150,000,000ریال
سالانه